Werkwijze en Algemene Voorwaarden

 1. Werkwijze

Het kantoor staat voor gedegen kennis en expertise maar met transparantie en een pragmatische aanpak. Elk dossier wordt individueel bekeken en samen met de cliënt, wordt een strategie opgesteld. Daarbij wordt tevens niet uit het oog verloren dat de inzet van het dossier, of deze nu al dan niet principieel van aard is, blijft beantwoorden aan de kosten en energie die het dossier vergt.

Wat betreft de kosten wordt overigens gewerkt met een forfaitair bedrag voor welomschreven opdrachten (zodat de cliënt vooraf exact weet wat hij voor de juridische dienstverlening zal betalen) dan wel via uurtarief maar met een precies detail van de prestaties die aan de factuur beantwoorden. Tevens wordt op regelmatige tijdstippen gefactureerd zodat de cliënt het overzicht, te allen tijden behoudt.

Een ander belangrijk aspect voor het kantoor betreft de bereikbaarheid en flexibiliteit die aan de dag gelegd wordt. Als geen ander is de advocaat immers een vertrouwenspersoon voor de cliënt. Bovendien doen juridische problemen zich niet alleen tijdens de klassieke kantooruren voor…..

 1. Algemene Voorwaarden

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van dienstverlening die door “Advocatenkantoor Isabelle Van den Bosch EBVBA” wordt verleend aan haar cliënteel.

“Advocatenkantoor Isabelle Van den Bosch EBVBA” betreft de burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een besloten (éénpersoons)vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te B-2000 Antwerpen (België), Britselei 70 bus 301.

T +32 495 50 12 04

F +32 3 334 91 41

I www.vandenbosch-advocaten.be

advocaat@vandenbosch-advocaten.be

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0683.855.938, BTW BE0683.855.938.

De activiteiten worden gevoerd onder de benaming “Van den Bosch Advocaten”.

“Van den Bosch Advocaten” heeft tot doel om alle aspecten van de advocatuur uit te oefenen. Alle advocaten handelend onder “Van den Bosch Advocaten” zijn erkend advocaat te België. Alle advocaten zijn verder ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Antwerpen, tenzij anders aangeduid.

Elke advocaat binnen “Van den Bosch Advocaten” oefent zjjn/haar diensten in naam en voor rekening van “Advocatenkantoor Isabelle Van den Bosch EBVBA”. Laatstgenoemde betreft dan ook de contractuele wederpartij van de cliënt.

 

 • Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke juridische dienstverlening van “Van den Bosch Advocaten” aan het cliënteel.

Deze algemene voorwaarden maken de contractuele basis uit tussen het kantoor en cliënteel en dit zowel bij de eerste samenwerking als alle eventuele latere vormen van samenwerking en (al dan niet recurrente) opdrachten, tenzij door beide partijen gezamenlijk afwijkende schriftelijke afspraken gemaakt zouden worden.

Enige eventuele schriftelijke afwijkende afspraken met betrekking tot één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, vervangen enkel het beding (of bedingen) in kwestie waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Deze algemene voorwaarden sluiten in elk geval en op absolute wijze, de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt (indien rechtspersoon) uit, zelfs wanneer deze later zouden worden uitgewisseld.

 

 • Voorwerp samenwerking

De juridische dienstverlening die “Van den Bosch Advocaten” biedt, heeft ondermeer (en zonder beperking) betrekking op  adviesverlening, het bijwonen van vergaderingen, het organiseren van onderhandelingen, de vertegenwoordiging voor de rechtbank, bijstand bij verschillende soorten procedures, het optreden als lasthebber etc.

De advocaat en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg bij aanvang van de samenwerking, het doel ervan en indien nodig, kan het voorwerp van de samenwerking steeds aangepast worden tijdens de verdere uitvoering ervan. Deze aanpassingen van de dienstverlening dienen niet op schrift gesteld te worden en kunnen zo-ook blijken uit het instrueren van de advocaat en/of de aanvaarding van prestaties en/of de betaling van facturen.

De cliënt aanvaardt dat “Van den Bosch Advocaten” het recht heeft om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de cliënt, derden (andere dienstverleners en/of ambtenaren zoals andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, vertalers, notarissen, deskundigen, accountants…) bij de opdracht te betrekken.

Elk advies dat door “Van den Bosch Advocaten” afgeleverd wordt, is beperkt tot en gebonden aan de opdracht waarbinnen het werd verstrekt. Bovendien is het persoonlijk voor de cliënt en kwestie en kan het niet, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, worden verspreid.

De cliënt vrijwaart “Van den Bosch Advocaten” en de met haar verbonden entiteiten en/of personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die in het dossier van de cliënt zijn verricht. De vergoeding inzake vrijwaring zal tevens de kosten van verdediging bevatten.

Verder bevestigt cliënt dat de gesprekken met de advocaat strikt vertrouwelijk zijn en deze niet mogen opgenomen en/of gereproduceerd worden, via welke drager dan ook.

 

 • Vergoedingen

“Van den Bosch Advocaten” hanteert transparantie op het vlak van erelonen en kosten. Het ereloon dekt de prestaties van de betrokken advocaat zoals maar niet beperkt tot: adviesverlening, vergadering, briefwisseling, onderhandelingen, telefonische besprekingen, opzoekingen, voorbereiding van documenten, de vertegenwoordiging voor de rechtbank, verplaatsingstijd, … .

De vergoedingswijze wordt tussen partijen bij aanvang van de samenwerking overeengekomen en gebeurt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen door beide partijen, op basis van een uurtarief, dat bepaald wordt in functie van de complexiteit, urgentie en andere eigenschappen van het betrokken dossier. Elke factuur van de advocaat aan de cliënt zal tevens opgave bevatten van de prestaties die beantwoorden aan de in rekening gebrachte sommen. Tevens zal op periodieke basis gefactureerd worden, i.e. minstens éénmaal per maand.

Specifieke kosten zoals vergoedingen betaalbaar aan griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, ondernemingsloketten, prestaties door derden, gerechtskosten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, vertalers, parkeerkosten,  bijkomende premies voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij de belangen van de cliënt een bijkomende dekking vragen en alle overige nuttige kosten in dat verband, worden afzonderlijk doorgerekend aan kostprijs. Ook hier wordt de kost aan de cliënt aangetoond op basis van de afrekening aan de advocaat van de betrokken kost.

Kantoorkosten betaald door “Van den Bosch Advocaten” ten behoeve van de cliënt zullen apart in rekening worden gebracht. Verplaatsingen worden a rato van 0.40 EUR per effectief gereden kilometer aangerekend.

Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een cliënt, betaler of “Van den Bosch Advocaten” op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of dient aangerekend te worden.

In voorkomend geval, zal de cliënt bij aanvang van de werkzaamheden voor een bepaald dossier,  de gegevens van zijn resp. rechtsbijstandsverzekeraar meedelen. Wanneer de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt tussenkomt, zullen eventuele niet-gedekte of onbetaalde erelonen en kosten op eerste verzoek voldaan worden door de cliënt.

In geval een dossier inhoudt dat “Van den Bosch Advocaten” optreedt namens meerdere met elkaar verbonden personen en/of rechtspersonen, zijn al deze personen en/of rechtspersonen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot al hetgeen zij samen dan wel één of meerdere van hen verschuldigd is/zijn aan “Van den Bosch Advocaten”.

Elke factuur is betaalbaar binnen de erop vermelde uiterste betalingsperiode. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de betrokken factuur, dient hij deze binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk en omstandig te protesteren, bij gebreke waaraan hij het recht op protest integraal verliest.

Bij gebreke aan een tijdige betaling van de factuur heeft “Van den Bosch advocaten”, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, recht op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het verschuldigde saldo, te vermeerderen met een rente die overeenstemt met de wettelijke rentevoet en dit vanaf de vervaldatum van de betrokken factuur.

Verder heeft “Van den Bosch Advocaten”, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het recht om bij niet-betaling alle verdere prestaties in het dossier op te schorten tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn. Daarnaast kan in dat geval “Van den Bosch Advocaten” eveneens opteren om de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De cliënt erkent dat hij/zij werd geïnformeerd over de wet van 21 april 2017 betreffende de verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat (cfr. lijst met opgave van de tarieven van de rechtsplegingsvergoeding). De rechtsplegingsvergoeding kan door de advocaat worden aangewend ter aanzuivering van zijn erelonen en kosten.

 • Aansprakelijkheid

Alle advocaten handelend onder “Van den Bosch Advocaten” zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid en insolvabiliteit  via een door de Orde van Vlaams Balies onderschreven verzekering. De tussenkomst van de verzekeraar onder specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis bedraagt maximaal 2.500.000 EUR per schadegeval.

De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die zou geleden worden door een beroepsfout van “Van den Bosch Advocaten” in alle geval beperkt wordt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Elke aanspraak in dat verband vervalt bovendien, indien “Van den Bosch Advocaten” niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of zou kunnen geven tot enige aansprakelijkheid, van deze aanspraak schriftelijk en omstandig in kennis is gesteld per aangetekende brief tegen ontvangstbewijs.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat “Van den Bosch Advocaten” hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van de beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en interesten tot het bedrag ten belope van de aan “Van den Bosch Advocaten” betaalde erelonen in het betreffende dossier en met een algeheel maximum van 40.000 EUR. Een kopie van de polisvoorwaarden kan verder aan de cliënt op eerste verzoek bezorgd worden.

“Van den Bosch Advocaten” is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan “Van den Bosch Advocaten” dan wel rechtstreeks aan de cliënt hebben aangerekend.

 • Witwas-regels

De anti-witwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. De cliënt aanvaardt de toepassing van de Witwaspreventiewet. Dit betekent dat de advocaat de verplichting heeft tot identificatie van het cliënteel en tot melding van witwaspraktijken aan de Stafhouder van de balie te Antwerpen wanneer de advocaat:

 1. Een cliënt zal bijstaan om verrichtingen voor te bereiden of uit te voeren in verband met:

 

 1. De aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven;
 2. Het beheer van diens geld, effecten of andere activa;
 3. De opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen;
 4. De organisatie van inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van vennootschappen;
 5. De oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies;

 

 1. Zal optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed

De advocaat heeft de plicht tot waakzaamheid en tot identificatie van de cliënt, de lasthebber(s) van de cliënt, of de uiteindelijke begunstigden van de cliënt. Deze identificatie dient te gebeuren aan de hand van een bewijsstuk, waarvan afschrift wordt gemaakt op papier of op elektronische drager. Als bewijsstuk geldt:

 • Voor natuurlijke personen het paspoort of de identiteitskaart;
 • Voor Belgische rechtspersonen of buitenlandse rechtspersonen met vestiging in België: uittreksel uit de Kruispuntbank of notariële akte;
 • Voor buitenlandse rechtspersonen zonder vestiging in België: betrouwbare en in internationaal rechtsverkeer gebruikelijke documenten, gegevens of inlichtingen;

Daarnaast dient de advocaat de identiteit te kennen van cliënten die niet fysiek aanwezig zijn, alsook dient hij te kunnen achterhalen of de cliënten, lasthebbers of uiteindelijke begunstigden een politiek prominent persoon zijn.

Deze plicht tot waakzaamheid en identificatie vraagt de medewerking van de cliënt. Indien de cliënt de verwachte gegevens niet meedeelt binnen de twee weken (behoudens uitzonderlijke omstandigheden), kan de advocaat de zakelijke relatie niet aangaan en indien hij reeds voorlopig had opgetreden zal hij zijn verdere tussenkomst beëindigen.

De stafhouder zal de informatie doorgeven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Het is de advocaat en de stafhouder verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

 • Gegevensbescherming 2016/679 (Verordening)

“Van den Bosch Advocaten” hanteert een strikt beleid inzake gegevensbescherming en gaat  op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van haar cliënten. Onderhavige algemene voorwaarden omschrijven welke persoonsgegevens door het kantoor (“Van den Bosch”) worden verwerkt, op welke basis dit gebeurt en waarom ze verwerkt worden.

 1. Wie contacteren in geval van vragen / opmerkingen / klachten?

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u richten aan Isabelle Van den Bosch (E: isabelle@vandenbosch-advocaten.be).

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het kantoor verwerkt verschillende persoonsgegevens van cliënten. Het gaat o.a. over de volgende persoonsgegevens:

 • Rijksregisternummer, adres, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Gegevens verstrekt in het kader van de behartiging van het dossier in kwestie en de daaraan verbonden eventuele verdediging in rechte;
 • Rechterlijke uitspraken en veroordelingen.
 1. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Voorgaande gegevens worden verzameld met als doel: de behartiging van het dossier van de cliënt. De rechtsgrond betreft de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt. Door ondertekening van het mandaat, geeft de cliënt de volledige, uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke toelating aan  “Van den Bosch Advocaten” voor de  verwerking van zijn/haar resp. persoonsgegevens.

 1. De persoonsgegevens worden door “Van den Bosch Advocaten” bewaard en verwerkt in elk geval voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de partijen.

“Van den Bosch Advocaten” archiveert na iedere beëindiging van elk dossier, het dossier en bewaart de gegevens vervolgens voor een periode van 5 jaar vanaf datum afsluiting. Na voormelde periode van 5 jaar wordt het dossier definitief verwijderd.

 1. Rechten

 

 1. Recht op toegang en inzage

De cliënt heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “Van den Bosch Advocaten” van deze persoonsgegevens maakt.

 1. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

De cliënt is steeds volledig vrij om zijn/haar persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Van den Bosch Advocaten”. Daarnaast heeft de cliënt steeds het recht om “Van den Bosch Advocaten” te verzoeken de meegedeelde persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De cliënt kan eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 1. Recht van verzet

De cliënt beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 1. Recht van gegevensoverdracht

De cliënt beschikt over het recht om zijn/haar persoonsgegevens die door “Van den Bosch advocaten” verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 1. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming van de cliënt in kwestie, beschikt laatsgenoemde over het recht om die toestemming in te trekken.

 1. Automatische beslissingen en profilering

De verwerking van de persoonsgegevens omvat geen profilering en de cliënt zal in geen geval door “Van den Bosch Advocaten”  aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 1. Uitoefening van rechten

De cliënt kan zijn/haar rechten uitoefenen door contact op te nemen met Isabelle Van den Bosch.  (E isabelleé@vandenbosch-advocaten.be).

 1. Klachten

De cliënt kan steeds een klacht indienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien de cliënt schade zou lijden als gevolg van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, kan een vordering tot schadevergoeding ingesteld worden.

 1. Doorgiften aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens “Van den Bosch Advocaten” van haar cliënteel verwerkt, worden in het kader van het dossier doorgegeven aan derden (gerechtsdeurwaarders, vertalers, andere advocaten, notarissen, deskundigen, accountants, …).

Bovenstaande derden verwerken in opdracht deze persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren (binnen het verloop van het betrokken dossier). “Van den Bosch Advocaten” stelt alles in het werk opdat deze derden de persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

De persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met de voorafgaande toestemming van de betrokken cliënt.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthuld worden.

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

“Van den Bosch Advocaten” tracht steeds veiligheidsmaatregelen te voorzien die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden, daarin begrepen elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De rechtsverhouding tussen de cliënt en “Van den Bosch Advocaten” is exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Ingeval van betwisting tussen “Van den Bosch Advocaten” en de cliënt zullen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen exclusief bevoegd zijn.